Udostępnianie informacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje dyrektor, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W tym przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub konieczności przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.

Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zostanie poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., t.j. Dz.U.2014.782 ze zm.)

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, osoba zainteresowana nie musi składać wniosku pisemnego. Informację można uzyskać przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. Właściwym do udzielania informacji publicznej pozostaje wydział, w zakresie właściwości rzeczowej sprawy, której informacja ma dotyczy.

 

Wniosek można pobrać poniżej i wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.
Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głowaczowej: glowaczowasp@educzarna.pl

 • pocztą na adres:

  Publiczna Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II w Głowaczowej
  Głowaczowa 51 c
  39-217 Grabiny

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 14 681 71 66.

Ewa Baryłecka-Buszta